W nowym badaniu zleconym przez firmę Zebra około 60 proc. respondentów twierdzi, że warunki pracy uległy poprawie, a technologie ułatwiające pracę są lepiej wykorzystywane.

Zebra Technologies Corporation  (NASDAQ: ZBRA) wzmacnia pozycję firm w dobie gospodarki na żądanie (ang. on-demand economy), sprawiając, że każdy pracownik pierwszej linii i zasoby przedsiębiorstwa stają się widoczne, zintegrowane i w pełni zoptymalizowane, przeprowadziła nowe globalne badanie Warehousing Vision Study w celu poznania trendów i nastrojów wpływających na decyzje operacyjne i wydatki w magazynach. Opublikowane dziś wyniki badań przynoszą obiecujące wieści: operatorzy magazynów dokonują znaczących inwestycji, chcąc lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i pracowników oraz ułatwić obsadzanie wakatów.

Presja rynku staje się katalizatorem pozytywnych zmian

Prawie dziewięciu na dziesięciu operatorów magazynów na całym świecie uważa, że musi wdrożyć nowe technologie, aby pozostać konkurencyjnym w gospodarce na żądanie (ang. „on-demand economy”), a 80 proc.  potwierdza, że pandemia zmusiła ich do szybszego rozwoju i modernizacji.

W samej Europie ponad trzy czwarte operatorów przyspieszyło działania, skupiając się na technologiach, które pozwalają na zwiększenie siły roboczej i automatyzację przepływu pracy i przeznaczają na nie największe środki pieniężne. Na przykład w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie wykorzystanie rozwiązań ubieralnych, drukarek mobilnych i wytrzymałych tabletów, a także mobilnego oprogramowania do wymiarowania, które zautomatyzuje pomiary paczek i kartonów. Ponadto już dziś 23 proc.  europejskich operatorów magazynów wdrożyło pewną formę autonomicznych robotów mobilnych (ang. autonomous mobile robots, AMR), co jest zgodne z tendencją globalną (27 proc. ). W ciągu pięciu lat odsetek ten ma wzrosnąć do 88 proc.  w Europie i 90 proc.  na całym świecie.

„Obserwujemy pozytywną zmianę zachodzącą w łańcuchu dostaw, a w szczególności w magazynach” – powiedział Mark Wheeler, Director of Supply Chain Solutions, Zebra Technologies.. „Większość decydentów uważa, że inwestycje w automatyzację znacznie przewyższają ryzyko niepodejmowania żadnych działań i z coraz większą swobodą podejmuje działania na rzecz integracji wszelkiego rodzaju nowych technologii z bieżącymi operacjami i infrastrukturą”.

Pracownicy magazynów również stają się coraz bardziej zadowoleni z wykorzystania zaawansowanych technologii przez swoich pracodawców. Mniej niż połowa pracowników na świecie (45 proc. ) i w Europie (47 proc. ) twierdzi, że ich pracodawcy podnieśli płace lub zaoferowali premie w związku z ograniczeniami w zatrudnieniu, a większość (82 proc.  na świecie i 81 proc.  w Europie) czuje pozytywny wpływ tej sytuacji.

Pracodawcy poprawiają warunki pracy na inne sposoby, np. udostępniając pracownikom więcej technologii do wykorzystania w pracy i wykorzystując technologię do tworzenia bardziej elastycznego systemu zmianowego. Aż dziewięciu na dziesięciu pracowników magazynów zgadza się w pewnym stopniu ze stwierdzeniem, że dzięki postępowi technologicznemu środowisko magazynowe stanie się bardziej atrakcyjne dla pracowników, nawet w czasach takich jak teraz, gdy łańcuchy dostaw są napięte, popyt gwałtownie rośnie, a presja na dotrzymywanie terminów jest coraz większa.

Największe wyzwania dla magazynów

Decydenci mają większe trudności z terminową realizacją zamówień klientów niż trzy lata temu, a także z utrzymaniem dokładności i widoczności zapasów. Przyznają również, że oczekuje się od nich szybszej niż kiedykolwiek realizacji zamówień, aby dotrzymać kroku ekonomii na żądanie, a rosnące koszty transportu dają się we znaki ponad 40 proc.  operatorów magazynów w obszarze produkcji, transportu, dystrybucji hurtowej, logistyki i handlu detalicznego. Nie jest to może zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że respondenci wskazali, iż w ciągu ostatnich dwóch lat wolumen przesyłek wzrósł średnio o ponad 20 proc. .

Podobnie jak pracownicy operatorzy magazynów postrzegają jednak te wyzwania jako katalizatory zmian i rozwoju. Ponad ośmiu na dziesięciu z nich przewiduje do 2025 r. zwiększenie liczby jednostek magazynowych (SKU) oraz wolumenu wysyłanych artykułów. W planach mają również rozszerzenie operacji zarządzania zwrotami, zwiększenie liczby usług o wartości dodanej w ofercie oraz poszerzenie fizycznego zasięgu poprzez zwiększenie zarówno liczby, jak i wielkości magazynów.

Chociaż sześciu na dziesięciu operatorów magazynów na całym świecie ma zamiar w ciągu najbliższego roku zwiększyć zatrudnienie w celu dopasowania wielkości siły roboczej do potrzeb, około połowa przyznaje, że znalezienie (55 proc. ) i przeszkolenie (54 proc. ) pracowników w odpowiednim czasie pozostaje dużym wyzwaniem. Jest to szczególnie widoczne w Europie, gdzie 48 proc.  respondentów ma trudności ze znalezieniem pracowników, a 50 proc.  twierdzi, że szkolenia stanowią dla nich wyzwanie. W związku z tym około ośmiu na dziesięciu decydentów przyznaje, że w przyszłości będzie musiało w większym stopniu polegać na automatyzacji.

Lepsza równowaga dzięki automatyzacji

Podczas gdy większość operatorów magazynów zarówno w Europie (88 proc. ), jak i na świecie (90 proc. ) zacznie wykorzystywać roboty AMR w kompletacji towarów metodą person-to-goods (P2G), ruchach materiałowych i innych zautomatyzowanych ruchach zapasów, 92 proc.  w Europie i 94 proc.  na świecie zainwestuje w oprogramowanie, które pomoże zautomatyzować analitykę i podejmowanie decyzji. Chcą oni zwiększyć efektywność i wydajność pracowników oraz obniżyć koszty pracy.

„W miarę wzrostu tempa operacji i złożoności przepływu pracy operatorzy magazynów odkryli, że średni czas potrzebny na osiągnięcie przez pracowników pełnej wydajności wynosi 4,7 tygodnia” – powiedział James Lawton, Vice President and General Manager, Robotics Automation, Zebra Technologies. . „Obecnie decydenci uważają, że najważniejszą inicjatywą dotyczącą siły roboczej jest ograniczenie niepotrzebnych zadań, aby pracownicy mogli skupić się na pracy skoncentrowanej na kliencie. Jeśli operatorzy magazynów zdecydują się na automatyzację za pomocą robotów AMR i oprogramowania do optymalizacji przepływu pracy, łatwiej będzie im skalować operacje i dotrzymywać umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług w zależności od zmieniających się wymagań klientów i dostępności siły roboczej”.

Satysfakcja z pracy i zatrzymanie pracowników to „efekty uboczne” automatyzacji

 W związku z tym, że operatorzy magazynów planują zwiększenie automatyzacji, mogą pojawić się głosy przewidujące utratę miejsc pracy. Jednak respondenci uważają, że automatyzacja może pomóc w utrzymaniu większej liczby osób na stanowiskach i obsadzeniu wolnych miejsc pracy. Ponad trzy czwarte pracowników magazynów w Europie (75 proc. ) i na świecie (78 proc. ) twierdzi, że pokonywanie mniejszej liczby kilometrów dziennie sprawiłoby, że ich praca stałaby się przyjemniejsza, nawet gdyby musieli pobierać lub przenosić więcej towarów, a 81 proc.  respondentów zdecydowanie uważa, że roboty AMR mogłyby sprawić, że praca w magazynie byłaby mniej stresująca.

Decydenci powinni zwrócić uwagę na fakt, że tylko 35 proc. respondentów w Europie i 41 proc.  na całym świecie w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że wdrożenie technologii magazynowych, takich jak robotyka i urządzenia, może pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu pracowników, mimo że większość pracowników:

  • którzy pracują obecnie z robotami AMR, potwierdza, że pomogły one zwiększyć produktywność i skrócić czas przemieszczania się (83 proc. ), ograniczyć liczbę błędów (73 proc. ) i umożliwić awans na nowe stanowiska lub dać nowe możliwości (65 proc. ).
  • twierdzą, że będą chętniej pracować dla pracodawcy, który zapewnia im nowoczesne urządzenia do wykonywania zadań, niż dla pracodawcy, który udostępnia starsze urządzenia lub nie udostępnia ich wcale (83 proc. na świecie i 87 proc.  w Europie).

„Automatyzacja to wielki wyrównywacz, szczególnie w przypadku ograniczonej siły roboczej i w okresach nieoczekiwanego wzrostu lub szczytów sezonowych, kiedy szybkie zwiększenie siły roboczej może sprawiać trudności” – dodaje Wheeler. „Co ciekawe, pracownicy są obecnie przekonani o tym w większym stopniu niż operatorzy magazynów”.

Pięcioletnie perspektywy technologiczne dla operacji magazynowych

Osiemdziesiąt pięć procent decydentów twierdzi, że wdrożyło rozwiązania mobilne, dzięki którym pracownicy pierwszej linii mogą rejestrować każdy wykonywany ruch zapasów, a większość z nich uważa, że optymalizuje wykorzystanie urządzeń pod kątem zadań, bezpieczeństwa i ergonomii. Jednak ponad ośmiu na dziesięciu pracowników magazynów i około trzech czwartych decydentów w Europie i na całym świecie obawia się, że nie uda im się osiągnąć celów biznesowych bez większych inwestycji w technologie usprawniające operacje, przy czym najsilniej odczuwają tę potrzebę pracownicy z sektorów transportu (92 proc. ) i logistyki (88 proc. ). W rezultacie ponad sześciu na dziesięciu decydentów twierdzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje w technologie, które zwiększą widoczność zapasów i aktywów w magazynach oraz ogólną widoczność w łańcuchach dostaw.

Dziewięć na dziesięć osób spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat coraz powszechniejsze stanie się stosowanie technologii opartych na czujnikach, takich jak identyfikacja radiowa (RFID), komputerowe systemy wizyjne, stacjonarne skanowanie przemysłowe i systemy wizyjne. Ponieważ firmy inwestują w zaawansowane technologie, które zapewniają lepszą widoczność, doradztwo w czasie rzeczywistym i wydajność opartą na danych, koncentrują się na zwiększeniu produktywności zespołu i lepszym wykorzystaniu aktywów, sprzętu i ludzi, co przekłada się na poprawę samopoczucia pracowników i ogólnej konkurencyjności na rynku.

Jednak w miarę postępującej cyfryzacji przepływów pracy i skalowania systemów operatorzy magazynów będą musieli w bardziej przemyślany sposób wdrażać i integrować technologie. Wdrażanie technologii  z podziałem na etapy będzie kluczem do stabilnej, trwałej dojrzałości.

KLUCZOWE USTALENIA REGIONALNE

Region Azja-Pacyfik:

  • Dziewięciu na dziesięciu decydentów z regionu Azji i Pacyfiku (APAC) zgadza się ze stwierdzeniem, że zastosowanie systemu wizyjnego i/lub stacjonarnego skanowania przemysłowego w kluczowych obszarach pozwoliłoby zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy, chociaż obecnie korzysta z nich tylko jedna czwarta.

Europa

  • Pracownicy magazynowi z Europy najczęściej twierdzili, że postrzegaliby swojego pracodawcę w bardziej pozytywny sposób, gdyby udostępniono im urządzenia i technologie mobilne (85 proc. ).

Ameryka Łacińska

  • 96 proc. pracowników w Ameryce Łacińskiej uważa, że wdrożenie technologii magazynowych, takich jak robotyka i urządzenia, pomogłoby przyciągnąć i zatrzymać pracowników. Jest to najwyższy odsetek wśród wszystkich regionów.

Ameryka Północna

  • 86 proc. decydentów z Ameryki Północnej twierdzi, że pandemia zmusiła ich do szybszego rozwoju i modernizacji. Jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich regionów.

 KONTEKST I METODOLOGIA BADANIA

Badanie Warehousing Vision Study zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Zebra w styczniu i lutym 2022 r. przez niezależną firmę badawczą Azure Knowledge Corporation. Zawiera opinie ponad 1500 decydentów i pracowników, którzy organizują i prowadzą operacje w magazynach lub centrach dystrybucyjnych w branży produkcyjnej, handlu detalicznego, transportu, logistyki i dystrybucji hurtowej w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku.

O FIRMIE ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra (NASDAQ: ZBRA) wzmacnia pozycję firm w dobie gospodarki na żądanie (ang. on-demand economy), umożliwiając pełną optymalizację oraz sprawiając, że każdy pracownik pierwszej linii i każdy zasób przedsiębiorstwa staje się widoczny oraz zintegrowany. Ekosystem firmy Zebra obejmuje ponad 10 000 partnerów w ponad 100 krajach, dzięki czemu obsługujemy klientów różnej wielkości – w tym 94% firm z listy Fortune 100 – oferując wielokrotnie nagradzane rozwiązania, w tym sprzęt, oprogramowanie i usługi, które digitalizują i automatyzują przepływ pracy. Łańcuchy dostaw stają się bardziej dynamiczne, klienci i pacjenci są lepiej obsługiwani, a pracownicy są bardziej zaangażowani, gdy korzystają z rozwiązań innowacyjnych firmy Zebra, które pomagają im lepiej wyczuwać, analizować i działać w czasie rzeczywistym. Zebra niedawno rozszerzyła swoją ofertę w zakresie automatyki przemysłowej dzięki przejęciu firmy Fetch Robotics oraz zwiększyła swoje możliwości w zakresie oprogramowania do systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji dzięki przejęciu firm Adaptive Vision i antuit.ai. Zebra znalazła się na 25. miejscu inauguracyjnej listy 100 najbardziej lubianych miejsc pracy tygodnika Newsweek oraz na 79. miejscu w Forbes na liście 500 najlepszych pracodawców średniej wielkości w Ameryce. Dowiedz się więcej na stronie www.zebra.com lub zapisz się na listę powiadomień o nowościach. Śledź blog firmy Zebra pt. Your Edge, serwisy LinkedIn, Twitter i Facebook oraz sprawdź nasze Story Hub: Zebra Perspectives.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here